Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Ορισμοί & Κατάθεση εργασίας

Εδώ καταθέστε τις εργασίες σας & τους ορισμούς στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής. Κάθε φοιτητής θα καταθέσει μια εργασία που μπορεί να αναρτηθεί σε μορφή Σχολίου (ένα σχόλιο ανά φοιτητή).

Η κάθε ανάρτηση θα περιλαμβάνει τον 1ο ορισμό, την ανάλυσή του, τυχόν επιπλέον στοιχεία για τον ορισμό, τη βιβλιογραφία ή συνδέσμους, κ.λπ. Το 2ο ορισμό, τον 3ο ορισμό, και ούτω καθεξής, καθώς και τις υπόλοιπες εργασίες με την ίδια μορφή.

Αν έχετε δυσκολίες στη δημοσίευση της συγκεκριμένης εργασίας στο blog, μπορείτε να την στείλετε στο garoufallou@gmail.com, με την ένδειξη στο θέμα: Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής [το όνομα σας], και μετά καταγράψτε το σχόλιο/κείμενό σας.
Επίσης επισυνάψτε την εργασία σας στο e-mail.


Καλή επιτυχία!

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ..
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’
Α.Μ 022/06.

1) ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η COLLECTION DEVELOPMENT.
The process of planning and building a useful and balanced collection of library materials over a period of years ,based on an ongoing assessment of the information needs of the library’s clientele, analysis of usage statistics, and demographic projections, normally constrained by budgetary limitations. Collection development includes the formulation of selection criteria, planning for resource sharing , and replacement of lost and damaged items , as well as routine selection and deselections decisions.
Large libraries and library systems may use an approval plan or blanket order plan to develop their collections. In small and medium size libraries collection development responsibilities are normally shared by all the librarians, based on their interests and subject specializations. usually under the overall guidance of a written collection development policy.
Reitz, J. (2004). Dictionary for library and information science. Libraries unlimited: LONDON .p.156.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
Η διαδικασία του σχεδιασμού και της οικοδόμησης μιας χρήσιμης και ισορροπημένης συλλογής από υλικά βιβλιοθήκης κατά το πέρασμα των χρόνων, βασισμένη σε μια συνεχή εκτίμηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών, ανάλυση στατιστικών χρήσης και δημογραφικού προγραμματισμού, φυσικά μέσα σε κάποια όρια προϋπολογισμού ανάπτυξη συλλογής περιλαμβάνει τον καθορισμό των συλλεκτικών κριτηρίων, σχεδιάζοντας την ανταλλαγή πηγών και την αντικατάσταση χαμένων και κατεστραμμένων υλικών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και μη της καθημερινότητας.
Μεγάλες βιβλιοθήκες και τα συστήματα βιβλιοθηκών μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αποδεκτό σχέδιο ή ένα σχέδιο κάλυψης αναγκών, για να αναπτύξουν τη συλλογή τους μεσαίες και μικρές βιβλιοθήκες η ευθύνη για την ανάπτυξη συλλογής μοιράζεται φυσιολογικά σε όλους τους βιβλιοθηκονόμους βασισμένη στα ενδιαφέροντα τους και στα αντικείμενα ειδικότητας, συνήθως με την καθοδήγηση μιας γραπτής πολιτικής για την ανάπτυξη της συλλογής.

2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ή COLLECTION MANAGEMENT.
The application of quantitative techniques, such as statistical and cost- benefit analysis, to the process of collection development, usually limited to large libraries and library systems. In more general sense, the activity of planning and supervising the growth and preservation of a library’s collections based ion an assessment of existing strengths and weaknesses and an estimate of future needs.

Reitz, J.(2004).Dictionary for library and information science. Libraries unlimited:LONDON.p.157.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Η εφαρμογή μιας σειράς τεχνικών, όπως στατιστική ή ανάλυση κερδών και κόστους για τη διαδικασία της ανάπτυξης μιας συλλογής, συνήθως περιορισμένη σε μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα. Κ ατά κύριο λόγο, η σχεδίαση και η επίβλεψη της γέννησης και της εξέλιξης της συλλογής μιας βιβλιοθήκης βασίζεται στον υπολογισμό των δυνατοτήτων και αδυναμιών που σημειώνονται αλλά και των πιθανών μελλοντικών αναγκών.


3) ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ή SELECTION.
The process of deciding which material should be added to a library collection. Selection decisions are usually made on the basis of reviews and standard collection development tools by librarians designated as selectors in specific subject areas, based on their interests and fields of specialization. In academic libraries selection may also be done by members of teaching faculty in their disciplines.
Very large academic and public libraries may use an approval plan or blanket order plan t o assist selectors. Library patrons also recommend titles for purchase especially in libraries that provide a suggestion box.

Reitz, J. (2004). Dictionary for library and information science. Libraries unlimited: LONDON p.157

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Η διαδικασία της απόφασης ποιο υλικό θα πρέπει να προστεθεί στη συλλογή. Οι πρωτοβουλίες για τη συλλογή συνήθως βασίζονται στα ανανεωμένα και σταθερά εργαλεία ανάπτυξης από τους βιβλιοθηκάριους ως εκλέκτορες για συγκεκριμένους τομείς ,βασισμένοι στα ενδιαφέροντα τους και σε εξειδικευμένα πεδία. Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες η συλλογή μπορεί να γίνει και από τα μέλη που είναι πιστά και πειθαρχημένα στο καθήκον της εκπαίδευσης.

Πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες και δημόσιες μπορεί να χρησιμοποιούν ένα καθιερωμένο σχέδιο κάλυψης αναγκών για να βοηθήσουν τους εκλέκτορες.
Οι ειδικοί των βιβλιοθηκών ακόμα προτείνουν τίτλους για αγορά, ειδικά όπου υπάρχει ειδικό κουτί προτάσεων.

4)ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ή ACQUISITIONS.
The process of selecting, ordering and receiving materials for library or archival collection by purchase, exchange, or gift which may budgeting and negotiating, with outside agencies, such are publishers, dealers, and vendors, to obtain resources to meet the needs of t he institutions clientele, in the most economical and expeditious manner.
Also, refers to the department within a library responsible for selections ordering and receiving new materials and for maintaining accurate records of such transactions, usually managed by an acquisitions librarian. In small libraries, the acquisitions librarian may also be responsible for collection development, but in most public and academic libraries, this responsibility is shared by all the librarian who have an interest in collection building, usually on the basis of their expertise and subject specializations.

Reitz, J.(2004).Dictionary for library and information science. Libraries unlimited: LONDON. P 9.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η διαδικασία της συλλογής, της παραγγελίας και της παραλαβής υλικού για βιβλιοθήκη ή συλλογή αρχείου από αγορά, ανταλλαγή ή δωρεά, που μπορεί να περιλαμβάνει προϋπολογισμούς και διαπραγματεύσεις με εξωτερικά γραφεία ,όπως εκδότες. Προωθητές και αγοραστές για να αποκτήσουν τις πηγές για να γνωρίσουν τις ανάγκες των επισκεπτών του ιδρύματος με τον πιο οικονομικό και σύντομο τρόπο.
Ακόμα αναφέρεται στο τμήμα όπου η βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, την παραγγελία και την παραλαβή νέου υλικού αλλά και για τη σωστή διατήρηση των αρχείων , που συνήθως επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση των βιβλιοθηκάριων.
Στις μικρές βιβλιοθήκες οι βιβλιοθηκάριοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για της εξέλιξη των συλλογών αλλά στις περισσότερες δημόσιες και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αυτή η ευθύνη μοιράζεται σ’ όλους τους βιβλιοθηκάριους που ενδιαφέρονται για την οργάνωση της συλλογής συνήθως βάσει της εμπειρίας τους και της ειδικότητας τους.

Ανώνυμος είπε...

1. Ανάπτυξη Συλλογής : Η ανάπτυξη συλλογής σε μια βιβλιοθήκη είναι
οι διαδικασίες για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της συλλογής σε διάφορα μέσα, όπως βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρικές πηγές.

www.el. Wikipedia.org


2. Πρόσκτηση Υλικού: Οι συλλογές αναπτύσσονται από βιβλιοθηκονόμους και άλλο προσωπικό βιβλιοθήκης με αγορές ή με άλλους τρόπους πρόσκτησης υλικού συνεχώς, βάσει των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης.


www.el. Wikipedia.org


3.Επιλογή Υλικού: Η επιλογή ως προς την αγορά βιβλίων γίνεται από το υπαλληλικό προσωπικό έχοντας ως βασικό κριτήριο τις ανάγκες των αναγνωστών και τις ελλείψεις της βιβλιοθήκης.


www.el. Wikipedia.org
Γραμματίκα Κωνσταντίνα

Ανώνυμος είπε...

ΟΡΙΣΜΟΙ

Α.
Collection development: The process of planning and building a useful and balanced collection of library materials over a period of years, based on an ongoing assessment of the information needs of the libraries clientele, analysis of usage statistics and demographic projections, normally constrained by budgetary limitations. Collection development includes the formulation of selection criteria, planning for recourse sharing and replacement of lost and damaged items, as well as routine selection and deselection decisions. Large libraries and library systems may use an approval plan or blanket order plan to develop their collections. In small- and medium-sized libraries, collection development responsibilities are normally shared by all the librarians, based on their interests and subject specializations, usually under the overall guidance of a written collection development policy.

Ανάπτυξη συλλογής: Η διαδικασία σχεδιασμού και χτισίματος μιας χρήσιμης και ισορροπημένης συλλογής από βιβλιογραφικά τεκμήρια μέσα από την πάροδο των χρόνων, βασίζεται σε μια αυξανόμενη αποτίμηση των πληροφοριακών αναγκών της πελατείας των βιβλιοθηκών. Ανάλυση των συνήθη στατιστικών και δημογραφικών προεκτάσεων, φυσιολογικά αναγκασμένοι λόγω προϋπολογιστικών περιορισμών. Η ανάπτυξη συλλογής περιλαμβάνει την διατύπωση της επιλογής κριτηρίων, σχεδιασμένη για μοίρασμα πηγής και αντικατάσταση των χαμένων και κατεστραμμένων αντικειμένων, ως επίσης και ρουτίνα εκλογής και επανεκλογής αποφάσεων. Μεγάλες βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονομικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αποδεκτό σχέδιο ή εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις σχέδιο να αναπτύσσει τις συλλογές. Σε μικρές και μεσαίου μεγέθους βιβλιοθήκες, οι ευθύνες της ανάπτυξης συλλογής είναι φυσιολογικά μοιρασμένες από όλους τους βιβλιοθηκονόμους, βασισμένες στα ενδιαφέροντα και στις θεματικές εξειδικεύσεις, συνήθως υπό την γενική καθοδήγηση μιας γραπτής πολιτικής της ανάπτυξης συλλογής.


Β.
Collection management: The application of quantitative techniques, such as statistical and cost-benefit analysis, to the process of collection development, usually limited to large libraries and library systems. In a more general sense, the activity of planning and supervising the growth and preservation of a library’s collections based on an assessment of existing strengths and weaknesses and an estimate of future needs.

Διαχείριση συλλογής: Η αίτηση ποσοτικών τεχνικών, όπως στατιστικής και οικονομικά αποδοτικής ανάλυσης, στη διαδικασία της ανάπτυξης συλλογής, είναι συνήθως περιορισμένη σε μεγάλες βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονομικά συστήματα. Για μια πιο γενική αίσθηση, η δραστηριότητα του σχεδιασμού και της εποπτείας της ανάπτυξης και η διατήρηση μιας συλλογής βιβλιοθήκης βασίζεται πάνω στην αποτίμηση υπαρχόντων βάσεων και αδυναμιών και εκτίμηση μελλοντικών αναγκών.


Γ.
Acquisitions: The process of selecting, ordering, and receiving materials for library or archival collections by purchase, exchange or gift, which may include budgeting and negotiating with outside agencies, such as publishers, dealers and vendors, to obtain resources to meet the needs of the institution’s clientele, in the most economical and expeditious manner. Also refers to the department within a library responsible for selecting, ordering and receiving new materials and for maintaining accurate records of such transactions, usually managed by an acquisitions librarian.Προσκτήσεις: Η διαδικασία της επιλογής, της παραγγελίας και αποδοχής υλικών για βιβλιοθήκη ή αρχειακών συλλογών με αγορά, ανταλλαγή ή δωρεά, τα οποία πιθανόν να περιλαμβάνουν προϋπολογισμούς και διαπραγματεύσεις με αντιπροσωπείες του εξωτερικού, όπως εκδότες, διανομείς και πωλητές, για να αποκομίζει πηγή γνώσεων, να συναντά τις ανάγκες από την καθιερωμένη πελατεία, με τον πιο οικονομικό και γρήγορο τρόπο. Ακόμα αναφέρεται στο τμήμα εντός της ευθύνης της βιβλιοθήκης για επιλογή, παραγγελία και αποδοχή νέων υλικών και για διατήρηση ακριβή αναγραφών από πεπραγμένα συλλόγου, που συνήθως κατορθώνεται από έναν βιβλιοθηκονόμο προσκτήσεων.


Δ.
Selection: The process of deciding which materials should be added to a library collection. Selection decisions are usually made on the basis of reviews and standard collection development tools by librarians designated as selectors in specific subject areas, based on their interests and fields of specialization. In academic libraries, selection may also be done by members of the teaching faculty in their disciplines. Very large academic and public libraries may use an approval plan or blanket order plan to assist selectors. Library patrons also recommend titles for purchase, especially in libraries that provide a suggestion box.

Επιλογή: Η διαδικασία απόφασης για το ποια υλικά πρέπει να προστεθούν σε μια συλλογή βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις επιλογής γίνονται συνήθως με βάση τις επαναλήψεις και σταθερής, ανάπτυξης συλλογής εργαλείων από βιβλιοθηκονόμους σχεδιασμένες ως τομείς πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, βασισμένες στα ενδιαφέροντα και στα πεδία εξειδίκευσης. Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, η επιλογή μπορεί ακόμα να γίνει από μέλη με διδακτική ικανότητα στις επιστήμες. Πολύ μεγάλες ακαδημαϊκές και δημοτικές βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αποδεκτό σχέδιο ή εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις σχέδιο να βοηθήσει τομείς. Υποστηρικτές βιβλιοθηκών προτείνουν ακόμα τίτλους για αγορά, ειδικά σε βιβλιοθήκες που παρέχουν γκάμα προτάσεων.

Reitz M., Joan. Dictionary for Library and Information Science. Libraries unlimited: London.


ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης και Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης καθώς και ορισμένες Θεματικές Βιβλιοθήκες Σχολών έχουν πρόσβαση σε κάποιες εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, μη προσβάσιμες για το κοινό. Ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για αυτές τις βάσεις από τη Μονάδα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης και Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων
βιβλιογραφικής έρευνας και διαδανεισμού, δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας αποθεματικού λογαριασμού. Για τους εξωτερικούς χρήστες, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων βιβλιογραφικής έρευνας και διαδανεισμού , είναι απαραίτητη η έκδοση κάρτας μέλους. Δίνεται επίσης και στους εξωτερικούς χρήστες η δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού λογαριασμού.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαδικασία Δανεισμού
Σε όλες τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων καθιερώνεται κοινό σύστημα
παρακολούθησης του δανεισμού. Με το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη να γνωρίζει εάν κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο είναι δανεισμένο και ποια βιβλία έχει δανειστεί ο κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης. Οι λεπτομέρειες του συστήματος δανεισμού καθορίζονται από τη Διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για τις ανάγκες της παροχής των υπηρεσιών της και ιδιαίτερα του δανεισμού η κάθε Βιβλιοθήκη διατηρεί αρχείο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χρηστών της. Tα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

Δανεισμός υλικού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Iωαννίνων επιτρέπεται στα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:
* Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
* Φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
* Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν Συμβουλευτική Επιτροπή με συμμετοχή μέλους Δ.E.Π. του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.
* Μεταδιδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
* Αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας.

Όλα τα βιβλία και τα φυλλάδια μιας Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν. Εξαίρεση αποτελούν τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια κ.λπ.) και τα παλαιά και σπάνια βιβλία. Το υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση μπορεί να
εντάσσεται σε ειδική κατηγορία υλικού και χαρακτηρίζεται ως "Υλικό Περιορισμένου Δανεισμού". Τεύχη περιοδικών και δεμένοι τόμοι Περιοδικών δεν δανείζονται. Απαγορεύεται η απομάκρυνση υλικού από τη Βιβλιοθήκη πριν από την καταγραφή του δανεισμού του. Μέχρι την καταγραφή της επιστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί . O δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που ο ίδιος δανείστηκε. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα
στη Βιβλιοθήκη και να το δανειστεί ο επόμενος με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού. O χρήστης είναι υπόλογος για το υλικό που έχει δανειστεί. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού, οφείλει να καταβάλει το κόστος
αντικατάστασής του και το τυχόν πρόστιμο που θα του επιβληθεί. Δανεισμός υλικού σε άλλη Βιβλιοθήκη εκτός Πανεπιστημίου Iωαννίνων, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με τη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. Ο δανεισμός υλικού σε άλλη
Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Η τελική απόφαση για την αλλαγή των κανόνων δανεισμού μιας Βιβλιοθήκης λαμβάνεται από τη Συγκλητική Επιτροπή Ενιαίας Βιβλιοθήκης.

Παραγγελία Βιβλίων
Δικαίωμα για υποβολή πρότασης αγοράς νέων βιβλίων έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον βαθμό τους. Σε κάθε χρήστη της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου, με το οποίο προτείνει
την αγορά νέων βιβλίων. Για την προώθηση μιας πρότασης αγοράς είναι απαραίτητη η αναγραφή των σχετικών βιβλιογραφικών στοιχείων και της τιμής που έχει το προτεινόμενο για αγορά βιβλίο. Για την εύρεση της ακριβούς τιμής αγοράς και γενικότερα, για την έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα εκδοθέντα βιβλία, η κάθε Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Παραγγελιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης τηρούν ενημερωμένους καταλόγους εκδοτικών οίκων και πληροφοριακά βιβλία όπως το Books in Print, Εθνικές και Εμπορικές Βιβλιογραφίες κ.λπ. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα βιβλία υπάρχουν ήδη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου απαιτείται αιτιολόγηση της πρότασης.

H Επιτροπή Βιβλιοθήκης κάθε Τμήματος ή Σχολής, αφού λάβει υπόψη της τον τρόπο κατανομής των χρημάτων, αποφασίζει για την προώθηση ή μη μιας παραγγελίας. Κατά την προώθηση των παραγγελιών λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ένα ποσό χρημάτων να παραμένει αδιάθετο για κάλυψη επειγουσών αναγκών. Σε περίπτωση απόρριψης παραγγελίας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Μετά την απόφαση για προώθηση μιας αγοράς, το αίτημα αποστέλλεται στο Γραφείο Παραγγελιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ελέγχεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων και συμπληρώνεται στο έντυπο το όνομα του προμηθευτή που θα εκτελέσει
την παραγγελία και η ημερομηνία αποστολής της.

H Κεντρική Βιβλιοθήκη διατηρεί αρχείο των παραγγελθέντων βιβλίων. Σε κάθε παραγγελία βιβλίου ή περιοδικού αναγράφεται υποχρεωτικά η τιμή του. Για την εύρεση ή την πιστοποίηση των αναγραφόμενων τιμών η Κεντρική Βιβλιοθήκη διατηρεί
ενημερωμένο αρχείο καταλόγων εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων και κάθε μορφής πληροφοριακό υλικό, όπως βιβλιογραφίες, Books in Print κ.λπ.

Όλα τα εισερχόμενα βιβλία και περιοδικά φθάνουν στο Γραφείο Παραγγελιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όπου γίνεται αντιπαραβολή με τα στοιχεία της παραγγελίας και έλεγχος για την εξακρίβωση της συμφωνίας ανάμεσα στην τιμή που δίνει ο εκδότης στους καταλόγους του και σε αυτή που δίνει ο προμηθευτής στο τιμολόγιο.

Διαδικασία Υποβολής Πρότασης για Έναρξη Συνδρομής Περιοδικού
Πρόταση έναρξης συνδρομής περιοδικού έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο τα μέλη Δ.E.Π. του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. H τελική απόφαση λαμβάνεται από την οικεία Επιτροπή. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο περιοδικό υπάρχει ήδη σε Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, η αίτηση απορρίπτεται.


ΑΠΟΣΥΡΣΗ


Απόσυρση είναι η πρακτική της απαλλαγής ή της αποθήκευσης πολλαπλών αντιτύπων και υλικού που σπάνια χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται καθόλου.

Ο κυριότερος στόχος απόσυρσης του υλικού είναι να διατηρηθεί η συλλογή ζωντανή, επίκαιρη και εύχρηστη και παράλληλα να βελτιώσει την άνιση κατανομή του υλικού της συλλογής (κατά θεματική ενότητα, μορφή υλικού, γλώσσα, κ.λ.π.) καθώς
και να διατηρήσει τα θετικά σημεία της μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξή της.

Αίτια απόσυρσης του υλικού αποτελούν :
- ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της Βιβλιοθήκης,
- η διαφοροποίηση στην πολιτική ανάπτυξη της Συλλογής της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της κοινότητας,
- η φυσική φθορά του υλικού και η αντικατάσταση του,
- η παλαιότητα του υλικού και η έλλειψη επικαιρότητας,
- η αντικατάσταση παραδοσιακού υλικού με νέα τεχνολογικά μέσα.

Το ως άνω αναφερόμενο υλικό απομακρύνεται από τα ανοιχτά ράφια ή τα βιβλιοστάσια ελεύθερης πρόσβασης, σε άλλους βοηθητικούς ή αποθηκευτικούς χώρους της Βιβλιοθήκης ή άλλης βιβλιοθήκης ή δίδεται προς καταστροφή εφόσον είναι
ακατάλληλο προς χρήση. Ο προσδιορισμός της τύχης του υλικού αυτού βασίζεται στην πολιτική ανάπτυξης συλλογής της Βιβλιοθήκης καθώς και στη μελέτη και στην αξιολόγηση των μετρήσεων και στατιστικών χρήσης του υλικού κατά θεματική
ενότητα και κατά μονάδα.

Υλικό το οποίο κρίνεται ότι θα έχει μελλοντική ιστορική αξία διατηρείται σε αποθηκευτικό χώρο ή δεν αποσύρεται καθόλου. Κατά την απόσυρση του υλικού συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Τα κριτήρια επιλογής υλικού για απόσυρση είναι :
- η περιορισμένη ή και ανύπαρκτη παρούσα και πιθανή μελλοντική χρήση,
- η φυσική του κατάσταση,
- ο αριθμός των αντιτύπων που υπάρχουν στη συλλογή,
- η ανανέωση της έκδοσής του,
- το αναχρονιστικό και ξεπερασμένο περιεχόμενό του,
- η εγκυρότητα και η ακρίβεια της πληροφόρησης που περιέχει,
- η διάθεσή του σε νέες μορφές.


ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας χαιρετίζει και υποστηρίζει τη δωρεά βιβλίων και άλλου υλικού, που εμπλουτίζει τη συλλογή της και εξυπηρετεί τους σκοπούς της, όπως διατυπώνονται στο Νόμο περί βιβλιοθηκών και στο Γενικό κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δωρεά ή δωρεές, που θα κριθούν ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της. Αν της ζητηθεί, η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς για τους λόγους άρνησης της δωρεάς και να προτείνει, αν υπάρχει δυνατότητα, άλλες βιβλιοθήκες, στις οποίες θα μπορεί να προωθηθούν οι απορριπτόμενες δωρεές. Οι δωρεές των βιβλίων και του υπόλοιπου υλικού γίνονται αποδεκτές έχοντας την κατανόηση των δωρητών ότι αποτελούν πλέον τμήμα της συλλογής της βιβλιοθήκης και ότι η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η ενσωμάτωση και η διαχείρισή τους στην υπόλοιπη συλλογή. Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν μεταγενέστερα να διατεθούν σε άλλους φορείς ή να ανταλλαγούν με υλικό άλλων Βιβλιοθηκών. Ένα ευχαριστήριο γράμμα αποστέλλεται πάντα στο δωρητή και αποτελεί ταυτόχρονα πιστοποιητικό παραλαβής των δωριζόμενων τεκμηρίων. Σε περίπτωση μεγάλης δωρεάς απαιτείται πάντα απόφαση της Εφορείας της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται επίσης δωρεές χρηματικού ποσού και εκδίδει αντίστοιχα γραμμάτιο είσπραξης για το δωρητή. Η Βιβλιοθήκη, κατά διαστήματα και ανάλογα με τα αιτήματα που υπάρχουν, μπορεί να προχωρεί είτε σε δωρεές υλικού της το οποίο αποσύρει ή σε μακροχρόνιο δανεισμό του σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διάδοση της ανάγνωσης.Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές ή κληροδοσίες ιδιωτικών αρχείων (χειρογράφων) κεφαλλήνων επιστημόνων, λογίων, καλλιτεχνών κλπ. . Για την αποδοχή της δωρεάς απαιτείται απόφαση του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστέλλουν σχετική επιστολή.
Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται ευχαρίστως δωρεές για το δανειστικό τμήμα από εκδοτικούς οίκους αλλά και ιδιώτες. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση βιβλίων από εκδοτικούς οίκους στη δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί ως έμμεση διαφήμιση των βιβλίων τους, μια και αφ' ενός δημιουργούνται νέοι αναγνώστες - δυνητικοί αγοραστές βιβλίων, αφ' ετέρου το αναγνωστικό κοινό γνωρίζει τους συγγραφείς από ένα βιβλίο τους και συχνά αναζητούν τις νεότερες εκδόσεις τους στην αγορά.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια δεύτερη καριέρα βιβλίων "καταλόγου" που λόγω της μεγάλης παραγωγής δεν μπορούν να παραμείνουν για πολύ στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των αναγνωστών καταλαμβάνουν η λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, τα παιδικά βιβλία, αλλά και εκλαϊκευμένα βιβλία ιστορίας, ψυχολογίας, υγείας και διατροφής κλπ.
Η βιβλιοθήκη προτίθεται να αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής των βιβλίων, ώστε να μην
επιβαρύνονται οι εκδότες. Το δανειστικό τμήμα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από τις δωρεές των ίδιων των αναγνωστών του, που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Οι ιδιώτες συμπολίτες μας που διαθέτουν μεταχειρισμένα βιβλία, σε καλή κατάσταση, κατάλληλα για τη δανειστική βιβλιοθήκη και επιθυμούν να τα δωρίσουν σ' αυτήν παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη για να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις.

Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται με μεγάλη χαρά χρηματικές δωρεές με σκοπό την αγορά βιβλίων, ή απευθείας αγορές βιβλίων από ιδιώτες χορηγούς ή εταιρείες και αποστολή τους στη Βιβλιοθήκη. Οι χορηγοί μπορούν να επικολλούν στην εσωτερική σελίδα του βιβλίου αυτοκόλλητο ή να τοποθετούν σφραγίδα με την επωνυμία τους. Σε όλες τις εισαγωγές βιβλίων που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας δωρεές ή χρηματικές δωρεές αναγράφεται το όνομα του δωρητή και αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή.
Σε περιπτώσεις χρηματικών δωρεών για αγορά βιβλίων, αποστέλλεται στους χορηγούς, εκτός από την ευχαριστήριο επιστολή νόμιμο γραμμάτιο είσπραξης καθώς και αναλυτική κατάσταση των βιβλίων που αγοράστηκαν με τα χρήματα της δωρεάς.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις:

Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής του. Η αποδοχή της δωρεάς δε συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής του υλικού εκτός και αν το κόστος αυτό αντισταθμίζει το υψηλό όφελος του αποκτήματος.

Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.

Διαδικασία αποδοχής - απόρριψης δωρεών:

1.
Αν η δωρεά αποτελείται από λιγότερους από 100 τόμους: Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.

2.
Αν η δωρεά αποτελείται από περισσότερους από 100 τόμους και λιγότερους από 1000: Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης ο οποίος την παραπέμπει στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.

3.
Αν η δωρεά αποτελείται από περισσότερους από 1000 τόμους: Η διαδικασία αποδοχής - απόρριψης δωρεών ακολουθεί τα εξής τρία στάδια:
Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης ο οποίος, μέσω της
Επιτροπής Βιβλιοθήκης, την παραπέμπει στην Προσωρινή Διοικούσα , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.
Η Προσωρινή Διοικούσα συγκροτεί επιτροπή η οποία αξιολογεί τη δωρεά και αν το
θεωρεί σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει μελέτη και αυτοψία του υλικού. Η επιτροπή εισηγείται σχετικά προς την Προσωρινή Διοικούσα.
Η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς ολοκληρώνεται με την υπογραφή εγγράφου
εκ μέρους του δωρητή και της Προσωρινή Διοικούσα, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η δωρεά, οι όροι αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της.
Φοιτήτρια:Στρύφων Αικατερίνη

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΜΑΘΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ


ΕΡΓΑΣΙΑΦοιτήτρια: Θεοδόση Ελένη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008
ΜΕΘΟΔΟΙ –ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όροι απόσυρσης υλικού
1. Σκοπός της απόσυρσης είναι η διατήρηση σε ενεργό χρήση του μικρότερου δυνατού αριθμού βιβλίων της κύριας συλλογής, που όμως εξυπηρετεί 95% με 99% των αναγκών των χρηστών.
2. Τα βιβλία που αποσύρονται μεταφέρονται σε συλλογή δευτερεύουσας χρήσης ή σε συλλογή κεντρικής αποθήκευσης. Οι συλλογές αυτές είναι επίσης οργανωμένες με το ίδιο σύστημα που εφαρμόζεται και στην οργάνωση της κύριας συλλογής.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις η απόσυρση υλικού μπορεί να καταλήξει σε οριστική απομάκρυνσή του από τη βιβλιοθήκη. Αυτό υλοποιείται μέσα από ειδικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν είτε τη δωρεά του σε άλλο ίδρυμα, οργανισμό κλπ., είτε τη διάθεσή του έναντι συμβολικής τιμής ,είτε και την καταστροφή του (π.χ. φοιτητικές σημειώσεις παρελθόντων ετών, διαφημιστικά έντυπα, κλπ.)
4. Μια πλήρης διαδικασία απόσυρσης πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια.
5. Τα κριτήρια της απόσυρσης θα πρέπει να βασίζονται στην πιθανότητα μη μελλοντικής χρήσης του υλικού. Για κάθε επιμέρους συλλογή θα ορίζεται το διάστημα εκείνο που, αφού το διανύσει χωρίς χρήση κάποιο από το υλικό της, θα αποτελεί το απόλυτο κριτήριο απόσυρσής του. Έτσι, π.χ.:
Όλα τα περιοδικά αποσύρονται μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου από την χρονολογία έκδοσης. Ο χρόνος αυτός θα διαφέρει κατά περίπτωση.
Το πληροφοριακό υλικό μπορεί να ακολουθεί το μοντέλο του 99% με 99.5% της τρέχουσας χρήσης.
Το αρχειακό βιβλιοθηκονομικό υλικό και οι ειδικές συλλογές δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία απόσυρσης.
Κριτήρια απόσυρσης υλικού
Τα κριτήρια για την απόσυρση υλικού είναι τα εξής:
1. Η εμφάνιση ή η κατάσταση του υλικού (π.χ. σχισμένα βιβλία, βιβλία με ξεθωριασμένες σελίδες και εικόνες, βρώμικα βιβλία, κατεστραμμένα cd£s, κακογραμμένο ή φθαρμένο Ο/Α υλικό, κλπ.).
2. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πολλαπλών αντιτύπων (π.χ. περιττά αντίτυπα, μη αξιόλογες αναπαραγωγές, παλαιότερες εκδόσεις, πολλαπλότητα αντιτύπων σε θέματα μικρού ενδιαφέροντος, παλαιές εκδόσεις σε θέματα Η/Υ όταν οι νέες εκδόσεις software έχουν ήδη αγορασθεί).
3. Το φτωχό περιεχόμενο του αντιτύπου (π.χ. πληροφορίες σχετικές με περασμένες ημερομηνίες, λάθος πληροφορίες, κακογραμμένο υλικό, κανονισμοί που δεν ισχύουν, υλικό που δεν σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ.).
4. Η γλώσσα του αντιτύπου (π.χ. γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται από τους χρήστες, εκδόσεις σε γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει και στη γλώσσα που διαβάζεται ευρέως).
5. Υλικό που κρίνεται έτσι και αλλιώς επουσιώδες (π.χ. ιστορικά βιβλία με ανακριβή στοιχεία, γραμματική που δεν ισχύει, θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα που έχουν αντικατασταθεί, βιβλία που δεν συμβαδίζουν με το τρέχον ακαδημαϊκό πρόγραμμα, software που δεν χρησιμοποιείται πια, βιβλία γεωγραφίας που δεν περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στις χώρες, ομιλίες, διπλωματικές εργασίες, αναπαραγωγές (reprints), κλπ.).
6. Η ηλικία του υλικού (π.χ. βιβλία είκοσι (20) ετών, βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη επί τριάντα (30) χρόνια, αναχρονιστικά βιβλία και φυλλάδια, βιβλία με παλαιότερο copyright άνω των 9 χρόνων, κλπ.).
7. Έργα με συγκεκριμένη ηλικία για απόσυρση (π.χ. όλα τα συνήθη εκπαιδευτικά κείμενα που έκλεισαν δεκαετία, εγκυκλοπαίδειες τουλάχιστον δεκαετίας, βιβλία Η/Υ μετά από πέντε (5) χρόνια, βιβλιογραφίες μετά από δέκα (10) χρόνια, βιβλία πολιτικού ή οικονομικού περιεχομένου μετά από πέντε (5) χρόνια, κλπ.).
8. Περιοδικά και σειριακές εκδόσεις (π.χ. περιοδικά που δεν ευρετηριάζονται, περιοδικά που διακόπηκαν και δεν υπάρχει συνοπτικό ευρετήριο, ελλιπείς σειρές, παλαιότεροι τόμοι - κύρια μακρές σειρές 50 ή 60 τόμων, κλπ.)
9. Η χρήση του υλικού (π.χ. υλικό που δεν δανείστηκε για τρία (3) χρόνια, υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε για πέντε (5) χρόνια και δεν εμφανίζεται σε λίστα τίτλων, βιβλία πέντε (5) ετών που δεν δανείστηκαν τον προηγούμενο χρόνο, κλπ.)


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


Η Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ αξιολογεί τη συλλογή της σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή πληροί το στόχο της τόσο κατά κατηγορία βιβλιακού υλικού όσο και κατά θεματικό αντικείμενο. Από την αξιολόγηση προκύπτουν οι ανάγκες που θα οδηγήσουν στην παραγγελία νέου υλικού, στην ενδυνάμωση των επιμέρους συλλογών με περισσότερα αντίτυπα, στη συντήρηση ή αντικατάσταση φθαρμένου υλικού, στην απόφαση αποδοχής δωρεών και στη διαδικασία απόσυρσης υλικού.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η κάθε επιμέρους βιβλιοθήκη, πρέπει να αξιολογήσει τις πηγές πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα και την ανάγκη να διατηρηθούν στην τωρινή τους μορφή, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η έννοια της 'Συλλογής" πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ιδίως σε μια εποχή που η τεχνολογία της πληροφόρησης διευκολύνει την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες, οι οποίες σήμερα πλέον δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται στην κλασσική μορφή του βιβλίου ή να είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένες σε έναν χώρο. Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ενήμερη για όλο το εύρος των πληροφοριών, καθώς και την ποικιλία των μορφών με τις οποίες παρουσιάζονται για να μπορέσει να αναπτύξει την υποδομή για την καταλληλότερη πρόσβαση σ' αυτές.
Μέθοδοι:
1.1. να καταγράψουμε πλήρως και να περιγράψουμε αναλυτικά το περιεχόμενο των συλλογών της βιβλιοθήκης
1.2. να καθιερώσουμε μία προσεκτική, συγκεκριμένη και σαφή πολιτική για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της συλλογής στα διάφορα επίπεδά της, το χαρακτήρα της δυναμικής της, τον τρόπο επιλογής των βιβλίων και γενικά των αντικειμένων της συλλογής
1.3. να καταγράψουμε συστηματικά τις προσβάσιμες πηγές πληροφοριών, έξω από τα όρια της βιβλιοθήκης
1.4. να καθιερώσουμε ένα σύστημα που να καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρηθούν στην κλασσική μορφή και εκείνες που θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με άλλα μέσα


ΟΡΙΣΜΟΙ:


Collection development: The process of planning and building a useful and balanced collection of library materials over a period of years, based on an ongoing assessment of the information needs of the library’s clientele, analysis of usage statistics, and demographic projections, normally constrained by budgetary limitation. Collection development includes criteria, planning for resources sharing, and replacement of lost and damaged items, aw well as routine selection and deselection decisions. Large libraries and library systems may use an approval plan or blanket order plan to develop their collections. In small- and medium-sized libraries, collection development responsibilities are normally shared by all the librarians, based on their interests and subject specializations, usually under the overall guidance of a written collection development policy.

Ανάπτυξη συλλογής: Η διαδικασία του σχεδιασμού και του χτισίματος μιας χρήσιμης και ισορροπημένης συλλογής του υλικού της βιβλιοθήκης εδώ και χιλιάδες χρονιά ,βασίζεται σε μια συνεχομένη εκτίμηση των πληροφοριακών αναγκών των επισκεπτών της βιβλιοθήκης ,στην ανάλυση χρήσιμων στατιστικών, και δημογραφικών προγραμμάτων, κανονικά κατασκευασμένων από προϋπολογιστικά όρια. Η ανάπτυξη συλλογής συμπεριλαμβάνει τη φόρμουλα κριτηρίων επιλογής, σχεδιασμός για μοίρασμα πηγών,και αντικατάσταση των χαμένων και κατεστραμμένων θεμάτων, τόσο καλά όσο μια επιλογή ρουτίνας και μη επιλεγμένων αποφάσεων. Οι μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό πλάνο ή εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις για την ανάπτυξη των συλλογών τους. Σε μικρές – και μεσαίου- μεγέθους βιβλιοθήκες, στην ανάπτυξη συλλογής οι ευθύνες είναι μοιρασμένες κανονικά από όλους τους βιβλιοθηκονόμους, βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους και στα ειδικά θέματα, συνήθως κάτω από γενική καθοδήγηση μιας γραπτής πολιτικής στην ανάπτυξη συλλογής.

Collection management: The application of quantitive techniques, such as statistical and cost-benefit analysis to the process of collection development, usually limited to large libraries and library systems. In a more general sense, the activity of planning and supervising the growth and preservation of a library’s collections based on an assessment of existing strengths and weaknesses and an estimate of future needs.

Διαχείριση συλλογής: H αίτηση για ποιοτικές τεχνικές, τόσο στατιστικών και ανάλυση λοστούς οφειλής, για τη διαδικασία ανάπτυξη συλλογής, συνήθως οριοθετούνε μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με μια γενική αίσθησης, η δραστηριότητα σχεδιασμοί και αύξησης και διατήρησης της συλλογής των βιβλιοθηκών βασίζεται στην εκτίμηση της ύπαρξης δυνάμεων και αδυναμιών και υπολογισμό των αναγκών του μέλλοντος.Selection: The process of deciding which materials should be added to a library collection. Selection decisions are usually made on the basis of reviews and standard collection development tools by librarians designated as selectors in specific subject areas, based on the interest and files of specialisation. In academic libraries, selection may also be done by members of the teaching faculty in their disciplines. Very large academic and public libraries may use an approval plan or blanket order plan to assist selectors. Library patrons also recommend titles for purchase, especially in libraries that provide a suggestion box.

Επιλογή: Η διαδικασία απόφασης με την οποία πρέπει να προστίθεται το υλικό στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις επιλογής είναι συνήθως κατασκευασμένες πάνω στη βάση των επαναλήψεων και στη σταθερή ανάπτυξη της συλλογής εργαλείων που έχουν καθοριστεί από τους βιβλιοθηκονόμους τόσο σε τομείς πάνω σε ένα εξειδικευμένο θέμα, βασισμένη στα ενδιαφέροντα τους και στα πεδία της εξειδίκευσής τους. Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες η επιλογή μπορεί επίσης να γίνει από μέλη του διδακτικού προσωπικού στα πεδία τους. Πολύ μεγάλες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό σχέδιο εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις. Τα σχέδια των βιβλιοθηκών επίσης συστήνουν τίτλους για αγορά, ειδικότερα στις βιβλιοθήκες που παρέχουν φόρμα προτάσεων.

Acquisitions: The process of selecting, ordering and receiving materials for libraries or archival collection by purchase, exchange or gift which may include budgeting and negotiating with outside agencies, such as publishers, dealers and vendors, to obtain resource to meet the need of the institution’s client, in the economical and expeditious manner. Also refers to the department within the library responsible for selecting, ordering and receiving new materials and for maintaining accurate records of such transactions, usually managed by acquisitions librarian.

Προσκτήσεις: Η διαδικασία της επιλογής, παραγγελίας και παραλαβής υλικού για τις βιβλιοθήκες ή συλλογή αρχείων προς αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στις διαπραγματεύσεις χωρίς εξωτερική μεσολάβηση τόσο για τους εκδότες, διαπραγματευτές και αγοραστές, που οφείλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών, για οικονομικούς και γρήγορους τρόπους. Επίσης, αναφέρεται στο τμήμα της βιβλιοθήκης που είναι υπεύθυνο για την επιλογή, παραγγελία και παραλαβή καινούριου υλικού και διατήρηση ακριβών εγγράφων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Reitz, J (2004).Dictionary for Library and Information Science. Libraries Unlimited: London.

ΟΔΗΓΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Η βιβλιοθήκη καλύπτει όλες τις θεματικές που αφορούν στην επιστήμη της Ιατρικής, με έμφαση στις περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ,όπως και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης παρακολουθεί την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις βιβλιογραφίες και εκδοτικούς καταλογής της Ελλάδας και του εξωτερικοί .Στη συλλογή μπορούν να ενταχθούν και τεκμήριο που προέρχονται από αμοιβάδες ανταλλαγές ,δωρεές κ.λ.π. Η επιλογή υλικού σε όλες τις μορφές του γίνεται μετά από προτάσεις των μελών του Τμήματος και λοιπών ενδιαφερομένων ,οι όποιες επεξεργάζονται άπω τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης και υποβάλλονται στη Δ.Ε. Αυτή με βάση τους αντικειμενικής στόχους της βιβλιοθήκης υποβάλλεις προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος τις τελικές προτάσεις της.


Αυτή είναι η πολιτική της βιβλιοθήκης της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται είναι αρκετά συγκροτημένη αφού οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν άποψη στην επιλογή υλικού.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αλλά και ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η συλλογή αποτελείται από 22.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλιων,200 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και μια συλλογή χαρτών, κυρίως ιστορικών, πολιτικών και γεωφυσικών. Πλαισιώνεται από αξιόλογες σειρές σε microfilms και microfiches, όπως η Ελληνική και Λατινική του Minge και τα Acta Sanctorum. Μια μεγάλη συλλογή περισσότερων από 5.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών, διαρκώς διευρυνόμενη, είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του Δικτυού Ελληνικών Ακαδημαϊκών HEAL-Link,της ψηφιακής βιβλιοθήκης Gallica Bibliotheque Nationale της Γαλλίας. Στη διάθεση επίσης των ερευνητών και των φοιτητών είναι το βιβλιογραφικό περιοδικό κλασικής φιλολογίας και αρχαίας ιστορίας L’ Annee Philologique, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές πηγές, όπως τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α. Θεματικά καλύπτονται όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες, με ιδιαίτερη έμφαση ιστορία, ελληνική και παγκόσμια, στη φιλοσοφία, τη θρησκεία , καθώς και τις κοινωνικές επιστήμες, ενώ περιλαμβάνονται σπάνια, παλαιότυπα, πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων ,περιοδικά που κυκλοφόρησαν παράνομα κ.λ.π.

Αυτή είναι η πολιτική της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το υλικό που διαθέτει η βιβλιοθήκη καλύπτει όχι μονό τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Η συλλογή της είναι αρκετά «πλούσια» διαθέτει πληθώρα βιβλίων, ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων.ΔΩΡΕΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣΗ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας χαιρετίζει και υποστηρίζει τη δωρεά βιβλίων και άλλου υλικού, που εμπλουτίζει τη συλλογή της και εξυπηρετεί τους σκοπούς της, όπως διατυπώνονται στο Νόμο περί βιβλιοθηκών και στο Γενικό κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δωρεά ή δωρεές, που θα κριθούν ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της. Αν της ζητηθεί, η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς για τους λόγους άρνησης της δωρεάς και να προτείνει, αν υπάρχει δυνατότητα, άλλες βιβλιοθήκες, στις οποίες θα μπορεί να προωθηθούν οι απορριπτόμενες δωρεές.
Οι δωρεές των βιβλίων και του υπόλοιπου υλικού γίνονται αποδεκτές έχοντας την κατανόηση των δωρητών ότι αποτελούν πλέον τμήμα της συλλογής της βιβλιοθήκης και ότι η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η ενσωμάτωση και η διαχείρισή τους στην υπόλοιπη συλλογή. Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν μεταγενέστερα να διατεθούν σε άλλους φορείς ή να ανταλλαγούν με υλικό άλλων Βιβλιοθηκών.
Ένα ευχαριστήριο γράμμα αποστέλλεται πάντα στο δωρητή και αποτελεί ταυτόχρονα πιστοποιητικό παραλαβής των δωριζόμενων τεκμηρίων.
Σε περίπτωση μεγάλης δωρεάς απαιτείται πάντα απόφαση της Εφορείας της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται επίσης δωρεές χρηματικού ποσού και εκδίδει αντίστοιχα γραμμάτιο είσπραξης για το δωρητή.
Η Βιβλιοθήκη, κατά διαστήματα και ανάλογα με τα αιτήματα που υπάρχουν, μπορεί να προχωρεί είτε σε δωρεές υλικού της το οποίο αποσύρει ή σε μακροχρόνιο δανεισμό του σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διάδοση της ανάγνωσης.


ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πολιτική Δωρεών

Αρχή της Βιβλιοθήκης είναι να προμηθεύεται νέο υλικό για τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης μέσω αγορών, ενώ οι δωρεές και τα κληροδοτήματα αποτελούν μια ευπρόσδεκτη μέθοδο ανάπτυξης της συλλογής. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των στόχων της Πολιτικής Ανάπτυξης της Συλλογής θεωρείται απαραίτητη, τούτο σημαίνει ότι μόνο ένα μέρος των δωρεών που παραλαμβάνεται θα προστίθεται στην συλλογή.

Κατά συνέπεια και πριν από την αποδοχή μιας δωρεάς, είναι απαραίτητο οι βιβλιοθηκονόμοι να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο, αλλά και το μέγεθος της δωρεάς. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό δεν εμφανίζεται να είναι κατάλληλο για την συλλογή, όπως ορίζεται από την Πολιτική Ανάπτυξης της Συλλογής της Βιβλιοθήκης ‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή άλλοι, πιθανοί, αποδέκτες θα προταθούν στον δωρητή.

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη ‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’ να αποδεχτεί μια δωρεά, υποχρεούται να επισημάνει στον δωρητή τα παρακάτω σημεία:

Την πιθανότητα να μην ενσωματωθεί στην συλλογή όλο το υλικό που έχει δωριθεί.

Ο δωρητής θα χορηγεί προφορική ή γραπτή άδεια στην Βιβλιοθήκη να διαθέτει τους τίτλους που δεν χρειάζεται σε άλλες βιβλιοθήκες.

Η συγκεκριμένη δωρεά δεν θα τοποθετηθεί στο ίδιο ράφι, αλλά θα κατανεμηθεί στο σύνολο της συλλογής, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που η Βιβλιοθήκη έχει υιοθετήσει.

Ο δωρητής παραιτείται οιασδήποτε απαίτησης από την Βιβλιοθήκη να αναρτήσει πινακίδα σε αναγνώριση της προσφοράς του.

Κατά την ίδια έννοια, η Βιβλιοθήκη οφείλει:

Να αναγνωρίσει εγγράφως την παραλαβή όλων των δωρεών, δημιουργώντας λίστα με το είδος και τον αριθμό του εποπτικού υλικού που έχει δωριθεί.

Να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της με επιστολή που θα υπογραφεί από τον/την υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που ο δωρητής είναι επίτροπος της ΑΓΣ, μια πολιτική προσωπικότητα, ή δημόσιος λειτουργός που ανήκει στα ανώτερα κλιμάκια, προτείνεται να υπογράφει ο Πρόεδρος της Σχολής.

Να δώσει αντίγραφα των ευχαριστηρίων επιστολών προς τους δωρητές, στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Ανάπτυξης Πόρων.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Η Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις:
• Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής του.
• Η αποδοχή της δωρεάς δε συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής του υλικού εκτός και αν το κόστος αυτό αντισταθμίζει το υψηλό όφελος του αποκτήματος.
Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.
Διαδικασία αποδοχής - απόρριψης δωρεών:
1. Αν η δωρεά αποτελείται από λιγότερους από 100 τόμους: Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.

2. Αν η δωρεά αποτελείται από περισσότερους από 100 τόμους και λιγότερους από 1000: Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης ο οποίος την παραπέμπει στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.

3. Αν η δωρεά αποτελείται από περισσότερους από 1000 τόμους: Η διαδικασία αποδοχής - απόρριψης δωρεών ακολουθεί τα εξής τρία στάδια:
o Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης ο οποίος, μέσω της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, την παραπέμπει στην Προσωρινή Διοικούσα , σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.
o Η Προσωρινή Διοικούσα συγκροτεί επιτροπή η οποία αξιολογεί τη δωρεά και αν το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει μελέτη και αυτοψία του υλικού. Η επιτροπή εισηγείται σχετικά προς την Προσωρινή Διοικούσα
o Η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς ολοκληρώνεται με την υπογραφή εγγράφου εκ μέρους του δωρητή και της Προσωρινή Διοικούσα, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η δωρεά, οι όροι αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της.

Dimitra είπε...

Collection development: The process of planning and building a useful and balanced collection of library materials over a period of years, based on an ongoing assessment of the information needs of the library’s clientele, analysis of usage statistics, and demographic projections, normally constrained by budgetary limitation. Collection development includes criteria, planning for resources sharing, and replacement of lost and damaged items, aw well as routine selection and deselection decisions. Large libraries and library systems may use an approval plan or blanket order plan to develop their collections. In small- and medium-sized libraries, collection development responsibilities are normally shared by all the librarians, based on their interests and subject specializations, usually under the overall guidance of a written collection development policy.

Ανάπτυξη συλλογής: Η διαδικασία του σχεδιασμού και του χτισίματος μιας χρήσιμης και ισορροπημένης συλλογής του υλικού της βιβλιοθήκης εδώ και χιλιάδες χρονιά ,βασίζεται σε μια συνεχομένη εκτίμηση των πληροφοριακών αναγκών των επισκεπτών της βιβλιοθήκης ,στην ανάλυση χρήσιμων στατιστικών, και δημογραφικών προγραμμάτων, κανονικά κατασκευασμένων από προϋπολογιστικά όρια. Η ανάπτυξη συλλογής συμπεριλαμβάνει τη φόρμουλα κριτηρίων επιλογής, σχεδιασμός για μοίρασμα πηγών,και αντικατάσταση των χαμένων και κατεστραμμένων θεμάτων, τόσο καλά όσο μια επιλογή ρουτίνας και μη επιλεγμένων αποφάσεων. Οι μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό πλάνο ή εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις για την ανάπτυξη των συλλογών τους.Σε μικρές – και μεσαίου- μεγέθους βιβλιοθήκες, στην ανάπτυξη συλλογής οι ευθύνες είναι μοιρασμένες κανονικά από όλους τους βιβλιοθηκονόμους, βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους και στα ειδικά θέματα,συνήθως κάτω από γενική καθοδήγηση μιας γραπτής πολιτικής στην ανάπτυξη συλλογής.

****

Collection management: The application of quantitive techniques, such as statistical and cost-benefit analysis to the process of collection development, usually limited to large libraries and library systems. In a more general sense, the activity of planning and supervising the growth and preservation of a library’s collections based on an assessment of existing strengths and weaknesses and an estimate of future needs.

Διαχείριση συλλογής: H αίτηση για ποιοτικές τεχνικές, τόσο στατιστικών και ανάλυση λοστούς οφειλής, για τη διαδικασία ανάπτυξη συλλογής, συνήθως οριοθετούνε μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με μια γενική αίσθησης, η δραστηριότητα σχεδιασμοί και αύξησης και διατήρησης της συλλογής των βιβλιοθηκών βασίζεται στην εκτίμηση της ύπαρξης δυνάμεων και αδυναμιών και υπολογισμό των αναγκών του μέλλοντος.

******

Selection: The process of deciding which materials should be added to a library collection. Selection decisions are usually made on the basis of reviews and standard collection development tools by librarians designated as selectors in specific subject areas, based on the interest and files of specialisation. In academic libraries, selection may also be done by members of the teaching faculty in their disciplines. Very large academic and public libraries may use an approval plan or blanket order plan to assist selectors. Library patrons also recommend titles for purchase, especially in libraries that provide a suggestion box.

Επιλογή: Η διαδικασία απόφασης με την οποία πρέπει να προστίθεται το υλικό στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις επιλογής είναι συνήθως κατασκευασμένες πάνω στη βάση των επαναλήψεων και στη σταθερή ανάπτυξη της συλλογής εργαλείων που έχουν καθοριστεί από τους βιβλιοθηκονόμους τόσο σε τομείς πάνω σε ένα εξειδικευμένο θέμα, βασισμένη στα ενδιαφέροντά τους και στα πεδία της εξειδίκευσής τους. Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες η επιλογή μπορεί επίσης να γίνει από μέλη του διδακτικού προσωπικού στα πεδία τους. Πολύ μεγάλες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό σχέδιο εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις. Τα σχέδια των βιβλιοθηκών επίσης συστήνουν τίτλους για αγορά, ειδικότερα στις βιβλιοθήκες που παρέχουν φόρμα προτάσεων.

******

Acquisitions: The process of selecting, ordering and receiving materials for libraries or archival collection by purchase, exchange or gift which may include budgeting and negotiating with outside agencies, such as publishers, dealers and vendors, to obtain resource to meet the need of the institution’s client, in the economical and expeditious manner. Also refers to the department within the library responsible for selecting, ordering and receiving new materials and for maintaining accurate records of such transactions, usually managed by acquisitions librarian.

Προσκτήσεις: Η διαδικασία της επιλογής, παραγγελίας και παραλαβής υλικού για τις βιβλιοθήκες ή συλλογή αρχείων προς αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στις διαπραγματεύσεις χωρίς εξωτερική μεσολάβηση τόσο για τους εκδότες, διαπραγματευτές και αγοραστές, που οφείλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών, για οικονομικούς και γρήγορους τρόπους. Επίσης, αναφέρεται στο τμήμα της βιβλιοθήκης που είναι υπεύθυνο για την επιλογή, παραγγελία και παραλαβή καινούριου υλικού και διατήρηση ακριβών εγγράφων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Reitz, J (2004). Dictionary for Library and Information Science. Libraries Unlimited: London.

------------------

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


Βιβλιοθήκες που δεν αναφέρουν πολιτική στην ιστοσελίδα τους:
• Heidelberg University Library
• Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Βιβλιοθήκες που αναφέρουν πολιτική στην ιστοσελίδα:
• Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συγκρότησε μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού που καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης. Περιλαμβάνει υλικό για παιδιά, προσχολικής ηλικίας και εφήβους (με πληθώρα σχολικών βοηθημάτων). Βιβλία μεγάλης ιστορικής σημασίας, την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και Λογοτεχνικά βιβλία.
• Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χωρίζει τη συλλογή της σε τρία μέρη, την ανοιχτή, την ειδική και την κλειστής πρόσβασης. Η πρώτη περιλαμβάνει 65.000 τόμους βιβλίων. Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια) τρέχουσες συνδρομές ξενόγλωσσων & ελληνικών επιστημονικών περιοδικών. 30 βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου βάσεις μέσω Internet και σε οπτικούς δίσκους CD-ROMs και 3.500 ηλεκτρονικά περιοδικά. Η ειδική συλλογή περιλαμβάνει 60.000 τόμους βιβλίων & περιοδικών (1096 τίτλοι) που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι και το 1950. Περιλαμβάνει την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το 1872 μέχρι σήμερα. Ενώ η κλειστής πρόσβασης Διδακτορικές Διατριβές / Διπλωματικές Εργασίες οι οποίες είναι προσβάσιμες στο κοινό καθημερινά από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ. μέσω των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.
• Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται από 112.316 τόμους βιβλίων και 518 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών, συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των 6 Σχολών και των 16 Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επιπλέον περιλαμβάνει Συλλογή οπτικοακουστικών μέσων, Βάσεις δεδομένων, Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Διπλωματικές Εργασίες, Διδακτορικές διατριβές, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά βιβλία.
• «Ο εμπλουτισμός της συλλογής της Βιβλιοθήκης Ανωμερίτη, του συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου, έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα.» βασίζεται σε αγορές, δωρεές, ανταλλαγές, κ.λ.π. ενώ η πολιτική χαράσσεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Δ.Σ. Είναι πρωταρχικής σημασίας η ανάπτυξη όλων των θεμάτων του υλικού, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη όσων θεωρούνται σημαντικές. Διεξάγεται έρευνα των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών και δημιουργούνται συλλογές τυπικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
• Η συλλογή της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (British National Library) αγκαλιάζει όλες τις γνωστές γλώσσες. Η ποιότητα, το μέγεθος και το βάθος της συλλογής της βιβλιοθήκης (εκτιμάται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια τεκμήρια) είναι εμφανή.
• Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Νορβηγίας περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο με έργα που αφορούν τον Henrik Ibsen. Κατέχει μοναδικές συλλογές χειρογράφων, ειδικές συλλογές βιβλίων, μουσική, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, αφίσες, χάρτες, φωτογραφικό υλικό και εφημερίδες. Μεγάλη γκάμα βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών, διδακτορικές διατριβές. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής είναι διαθέσιμο μόνο για επιστημονική έρευνα.
• Η Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου( Bibliothèque Royale de Belgique είναι η επιστημονική βιβλιοθήκη όλου του έθνους και περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας γνώσης. Περιλαμβάνει στις ειδικές τις συλλογές χειρόγραφα, μουσικά έργα, χάρτες. Παρέχει εξειδικευμένα παραρτήματα σε όλο το κράτος.

Η αναζήτηση έγινε στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών. Αναγκαία χρήση μηχανών αναζήτησης.

------------

ΔΩΡΕΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών βασίζεται και στις δωρεές υλικού από οργανισμούς ή μεμονωμένους χρήστες. Για την αποφυγή προβλημάτων θα πρέπει να οριστεί εγκαίρως από τη βιβλιοθήκη προσωπικό υπεύθυνο για την αποδοχή των δωρεών, το οποίο θα ακολουθεί μία δεδομένη πολιτική. Η πολιτική δωρεών πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια για την αξιολόγηση των δωρεών και του υλικού, ανεξαρτήτως μορφής. Θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων οριστεί οδηγίες για μη αποδοχή τμήματος ή συνόλου δωρεάς και πιθανής παροχής τους σε άλλες βιβλιοθήκες. Επιπλέον, η διαδικασία έκφρασης εκτίμησης της βιβλιοθήκης για την αποστολή της δωρεάς, ο τρόπος επεξεργασίας και πρόσβασής του συγκεκριμένου υλικού θα πρέπει να είναι σταθεροί. Τέλος, θα πρέπει να υπολογισθούν από το προσωπικό τα μακροπρόθεσμα οφέλη της αποδοχής μία δωρεάς. Θα πρέπει δηλαδή να υπολογιστεί το κόστος αξιολόγησης, επεξεργασίας και διατήρησης της συλλογής, ο χώρος που είναι σε θέση να παραχωρήσει η βιβλιοθήκη καθώς και το κόστος απομάκρυνσης του υλικού, όταν αυτό θα θεωρηθεί αναγκαίο.

------------

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
Αυτή η μέθοδος απόκτησης υλικού μπορεί να υιοθετηθεί από βιβλιοθήκες που ανήκουν σε οργανισμούς με εκδοτική δραστηριότητα. Συνήθως ανταλλάσσονται περιοδικά, φυλλάδια, ανάτυπα και ειδικές δημοσιεύσεις. Πρωταρχικό πλεονέκτημα είναι η κοινοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας ενός οργανισμού σε άλλους σε εθνική ή διεθνή κλίμακα, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται η επικοινωνία στην επιστημονική κοινότητα. Ακόμη, μερικές φορές είναι η μόνη οδός απόκτησης υλικού του οποίου η κανονική διακίνηση εμποδίζεται. Η ανταλλαγή έχει σαν αποτέλεσμά της τη μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων καθώς η βιβλιοθήκη δεν είναι υποχρεωμένη να γίνει συνδρομήτρια συγκεκριμένων τίτλων. Αρχικά θα πρέπει η βιβλιοθήκη να αναζητήσει τους οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή. Αυτό γίνεται μέσα από οδηγούς επιστημονικών οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κτλ. Εν συνεχεία, θα πρέπει να αξιολογηθεί το προτεινόμενο υλικό εκτιμώντας τις ανάγκες των χρηστών.

--------------

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι απομάκρυνσης υλικού από μία βιβλιοθήκη. Αυτή της μετακίνησης(relegation), δηλαδή της μεταφοράς υλικού σε δυσπρόσιτο χώρο της βιβλιοθήκης ή σε κάποιο άλλο κτήριο. Η απόσυρση(withdrawal) σημαίνει οριστική απομάκρυνση τεκμηρίων από τη συλλογή της βιβλιοθήκης είτε για να απορριφθούν είτε για να δοθούν σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Τέλος, η απόρριψη(discard) συνίσταται την απόσυρση υλικού όταν αυτό έχει ξεπερασθεί, καταστραφεί ολικώς ή μερικώς. Η απομάκρυνση υλικού είναι αναγκαία για τη διατήρηση μιας ποιοτικής συλλογής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Μονιάρου- Παπακωνσταντίνου, Β. (2004). Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής: σημειώσεις γ’ εξαμήνου. ΤΕΙ Αθήνας: Αθήνα.

Πανοπούλου Δήμητρα

Ανώνυμος είπε...

Κάθε βιβλιοθήκη στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υιοθετήσει κοινή πρακτική για την
ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες με βάση τα παρακάτω:
• Τον καθορισμό των αναγκών της βιβλιοθήκης που ζητάει συνεργασία.
• Αξιολόγηση και αναθεώρηση της τρέχουσας πρακτικής .
•Ανάπτυξη στρατηγικής και καθορισμός προτεραιοτήτων (αν π.χ. αυτό θα αφορά έντυπο ή
ψηφιακό υλικό).
•Υλοποίηση της συνεργασίας .
•Αξιολόγηση της επιτυχίας, αναθεώρηση και βελτίωση των σκοπών της επόμενης συνεργασίας.
Τα αποτελέσματα και η επιτυχία μιας συνεργασίας μεταξύ δύο βιβλιοθηκών ή και άλλων φορέων
πρέπει να αξιολογούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με προκαθορισμένους στόχους,
κριτήρια επιτυχίας και δείκτες απόδοσης.
Αυτή η διαδικασία θα δώσει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να αποδείξουν τη σημασία που έχει
μία συνεργασία, να αποκτήσουν εμπειρίες και να επιφέρουν περισσότερες συνεργασίες και κατ’
επέκταση περαιτέρω οφέλη για την βιβλιοθήκη. Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες πρέπει να
εξελιχθούν προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο
έπακρο.
Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες θα πρέπει να ακολουθήσουν
τους γρήγορους ρυθμούς της Ευρώπης ,και είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια
συνεχώς μιλάμε για συνεργασίες και για εθνικά δίκτυα και τίποτε δυστυχώς δεν έχει γίνει διότι
υπάρχουν νομοθετικά η λειτουργικά προβλήματα. Οι Δημοτικές βιβλιοθήκες εξ΄ αιτίας τις
πολυμορφίας τους και της δομής τους ( ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ) η οποία είναι ασαφής ,αντιμετωπίζουν
προβλήματα σε τομείς συνεργασίας και ενιαίας αντιμετώπισης θεμάτων δικτύωσης και
αναπτυξιακής πολιτικής και επιτέλους θα πρέπει κάποτε να χαραχθεί ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.
Τελικά όμως η αλλαγή που χρειάζεται να γίνει πρέπει να είναι ακόμα ταχύτερη και πολύ
περισσότερο για την χώρα μας όπου οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες είναι 2 ταχυτήτων και 2 διαφορετικών
φορέων ( Δημόσιες – Δημοτικές). Και εδώ είναι που χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ των Λαϊκών
Βιβλιοθηκών για να φθάσουν σε ένα κοινό στόχο, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού-
αναγνωστών. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες διατηρούν σπουδαίο
ρόλο στην εξασφάλιση μιας κοινωνίας, που την χαρακτηρίζει ο πληροφοριακός αλφαβητισμός
,αποτελούν ένα καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της γνώσης, , και μπορούν να δρομολογήσουν
ενέργειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η υποστήριξη της φιλαναγνωσίας και η ενημέρωση σχετικά με την έντυπη βιβλιογραφία
παραμένουν σημαντικοί στόχοι.
Όμως εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη και για φιλικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη και να είναι στη διάθεση όλων..
Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες παίζουν a priori σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών και μόνο μέσα από επιτυχείς συνεργασίες , επαναλαμβάνω μπορούν να εξελιχθούν.
Κάτι που έχει αρκετές φορές επαληθευθεί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τις Δημοτικές
Βιβλιοθήκες.
Αποσαφηνίζοντας βαθμιαία το πλαίσιο για την συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών οι Λαϊκές
Βιβλιοθήκες μπορούν να αποδεσμευτούν από τους ελάχιστους οικονομικούς πόρους που έχουν
στην διάθεση τους. Είναι γνωστό σε όλους πως η χρηματοδότηση των Λαϊκών Βιβλιοθηκών (
Δημόσιες – Δημοτικές) εξαρτάται κυρίως από ετήσιες επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης .__

Ανώνυμος είπε...

Όροι και κριτήρια απόσυρσης υλικού
Όροι απόσυρσης υλικού
1. Σκοπός της απόσυρσης είναι η διατήρηση σε ενεργό χρήση του μικρότερου δυνατού αριθμού βιβλίων της κύριας συλλογής, που όμως εξυπηρετεί 95% με 99% των αναγκών των χρηστών.
2. Τα βιβλία που αποσύρονται μεταφέρονται σε συλλογή δευτερεύουσας χρήσης ή σε συλλογή κεντρικής αποθήκευσης. Οι συλλογές αυτές είναι επίσης οργανωμένες με το ίδιο σύστημα που εφαρμόζεται και στην οργάνωση της κύριας συλλογής.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις η απόσυρση υλικού μπορεί να καταλήξει σε οριστική απομάκρυνσή του από τη βιβλιοθήκη. Αυτό υλοποιείται μέσα από ειδικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν είτε τη δωρεά του σε άλλο ίδρυμα, οργανισμό κλπ., είτε τη διάθεσή του έναντι συμβολικής τιμής ,είτε και την καταστροφή του (π.χ. φοιτητικές σημειώσεις παρελθόντων ετών, διαφημιστικά έντυπα, κλπ.)
4. Μια πλήρης διαδικασία απόσυρσης πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια.
5. Τα κριτήρια της απόσυρσης θα πρέπει να βασίζονται στην πιθανότητα μη μελλοντικής χρήσης του υλικού. Για κάθε επιμέρους συλλογή θα ορίζεται το διάστημα εκείνο που, αφού το διανύσει χωρίς χρήση κάποιο από το υλικό της, θα αποτελεί το απόλυτο κριτήριο απόσυρσής του. Έτσι, π.χ.:
Όλα τα περιοδικά αποσύρονται μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου από την χρονολογία έκδοσης. Ο χρόνος αυτός θα διαφέρει κατά περίπτωση.
Το πληροφοριακό υλικό μπορεί να ακολουθεί το μοντέλο του 99% με 99.5% της τρέχουσας χρήσης.
Το αρχειακό βιβλιοθηκονομικό υλικό και οι ειδικές συλλογές δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία απόσυρσης.
Κριτήρια απόσυρσης υλικού
Τα κριτήρια για την απόσυρση υλικού είναι τα εξής:
1. Η εμφάνιση ή η κατάσταση του υλικού (π.χ. σχισμένα βιβλία, βιβλία με ξεθωριασμένες σελίδες και εικόνες, βρώμικα βιβλία, κατεστραμμένα cd£s, κακογραμμένο ή φθαρμένο Ο/Α υλικό, κλπ.).
2. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πολλαπλών αντιτύπων (π.χ. περιττά αντίτυπα, μη αξιόλογες αναπαραγωγές, παλαιότερες εκδόσεις, πολλαπλότητα αντιτύπων σε θέματα μικρού ενδιαφέροντος, παλαιές εκδόσεις σε θέματα Η/Υ όταν οι νέες εκδόσεις software έχουν ήδη αγορασθεί).
3. Το φτωχό περιεχόμενο του αντιτύπου (π.χ. πληροφορίες σχετικές με περασμένες ημερομηνίες, λάθος πληροφορίες, κακογραμμένο υλικό, κανονισμοί που δεν ισχύουν, υλικό που δεν σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ.).
4. Η γλώσσα του αντιτύπου (π.χ. γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται από τους χρήστες, εκδόσεις σε γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει και στη γλώσσα που διαβάζεται ευρέως).
5. Υλικό που κρίνεται έτσι και αλλιώς επουσιώδες (π.χ. ιστορικά βιβλία με ανακριβή στοιχεία, γραμματική που δεν ισχύει, θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα που έχουν αντικατασταθεί, βιβλία που δεν συμβαδίζουν με το τρέχον ακαδημαϊκό πρόγραμμα, software που δεν χρησιμοποιείται πια, βιβλία γεωγραφίας που δεν περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στις χώρες, ομιλίες, διπλωματικές εργασίες, αναπαραγωγές (reprints), κλπ.).
6. Η ηλικία του υλικού (π.χ. βιβλία είκοσι (20) ετών, βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη επί τριάντα (30) χρόνια, αναχρονιστικά βιβλία και φυλλάδια, βιβλία με παλαιότερο copyright άνω των 9 χρόνων, κλπ.).
7. Έργα με συγκεκριμένη ηλικία για απόσυρση (π.χ. όλα τα συνήθη εκπαιδευτικά κείμενα που έκλεισαν δεκαετία, εγκυκλοπαίδειες τουλάχιστον δεκαετίας, βιβλία Η/Υ μετά από πέντε (5) χρόνια, βιβλιογραφίες μετά από δέκα (10) χρόνια, βιβλία πολιτικού ή οικονομικού περιεχομένου μετά από πέντε (5) χρόνια, κλπ.).
8. Περιοδικά και σειριακές εκδόσεις (π.χ. περιοδικά που δεν ευρετηριάζονται, περιοδικά που διακόπηκαν και δεν υπάρχει συνοπτικό ευρετήριο, ελλιπείς σειρές, παλαιότεροι τόμοι - κύρια μακρές σειρές 50 ή 60 τόμων, κλπ.)
9. Η χρήση του υλικού (π.χ. υλικό που δεν δανείστηκε για τρία (3) χρόνια, υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε για πέντε (5) χρόνια και δεν εμφανίζεται σε λίστα τίτλων, βιβλία πέντε (5) ετών που δεν δανείστηκαν τον προηγούμενο χρόνο, κλπ.)�

ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η βιβλιοθήκη προσφέρει μια συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή πληροφοριακού υλικού (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, αρχειακό και μουσειακό υλικό.) Η πρόσβαση είναι και ελεύθερη και περιορισμένη. Διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο OPAC με έντυπα, περιοδικά , χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό. Το αρχειακό υλικό χωρίζεται σε 2 υποσυλλογές. α) προσωπικό αρχείο και β)γενικό αρχείο που αποτελείται από έγγραφα/εφημερίδες/ φωτογραφίες/αφίσες.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Απευθύνεται κυρίως στα μέλη του τμήματος Αρχιτεκτόνων αλλά και στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρέχει βιβλία για όλες τις θεματικές περιοχές, σχετικές με την αρχιτεκτονική. Η ταξιθέτηση έγινα βάσει συστήματος L.C.Υπάρχουν ακόμα και τρέχοντα περιοδικά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Η βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων καθώς και όλων των χρηστών μέσα από την πλούσια συλλογή βιβλίων, έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές σε περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ειδικές συλλογές.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΔΕΣΣΗΣ)

Λειτουργεί ως αναγνωστήριο με 20 θέσεις,4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 1000 βιβλία στα ράφια. Αναμένονται 150 νέα βιβλία. Καλύπτονται οι τομείς: Μαθηματικά/Στατιστική/Management/Marketing/Πληροφορική/Λογιστική/Διοίκηση Επιχειρήσεων/Τεχνολογία/Οικονομικά. Ακόμα παρέχει online πρόσβαση σε 20.000 τίτλους και σε 315 βάσεις δεδομένων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η βιβλιοθήκη της Κρήτης δεν είναι οργανωμένη χωριστά σε σπουδαστήρια ανά τομέα, αντικείμενο, ή σχολή αλλά όλες οι συλλογές είναι συγκεντρωμένες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο έτσι ώστε και εξοικονομείται χώρος αλλά και έχει εξασφαλιστεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο συγκροτημένες για τα ελληνικά ακαδημαϊκά μέτρα συλλογές της χώρας. Υπάρχει ακόμα συλλογή σπάνιων βιβλίων σχετικών με την ελληνική ιστορία και ελληνικό πολιτισμό καθώς και μια πλούσια συλλογή για θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Υπάρχουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ στο Ρέθυμνο, όπου φυλάσσονται έντυπα, αρχεία, φωτογραφίες, που λόγω της σπανιότητας τους απαιτείται καθεστώς προστασίας.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Η κεντρική βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη και καλύπτει μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα όπως Ιατρική/φυσική/Χημεία/Πληροφορική/Οικονομικά/Πλαστικές τέχνες και επιστήμες τέχνης/Βιολογικές εφαρμογές/Παιδαγωγικό Δημοτικής εκπαίδευσης/Παιδαγωγικό νηπιαγωγών/Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ψυχολογίας. Υπάρχει η βιβλιοθήκη των μαθηματικών και η βιβλιοθήκη της σχολής Αγρινίου, σχετικά με τη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πολιτισμικού περιβάλλοντος καθώς και τη συλλογή αποθήκευσης που περιλαμβάνει υλικό περιορισμένης ζήτησης.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από μια ενδεικτική εικόνα που μπορούμε να έχουμε σχετικά με την οργάνωση των βιβλιοθηκών, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κυρίως στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών των φοιτητών τους και έπειτα του υπόλοιπου κοινού. Εξειδικεύονται-όχι όλες αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό- σε ορισμένους τομείς που ίσως δεν καλύπτουν τις ανάγκες του μέσου χρήστη ,όπως θα καλύπτονταν αν επισκέπτονταν μια δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία λογικά έχει υλικό για κάθε επίπεδο χρήστη. Έτσι ,σε αυτές τις βιβλιοθήκες αναμενόμενο είναι το ποσοστό των χρηστών να ανήκει στην πανεπιστημιακή κοινότητα κι έπειτα, αν κάποιος έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τις επισκεφτεί .Αναμφίβολα, οι προσπάθειες που γίνονται για αναβαθμίσεις και εμπλουτισμό είναι αξιόλογες κι ίσως κάποια στιγμή όλες οι βιβλιοθήκες να είναι προσιτές για το αναγνωστικό κοινό και να μην δεσμεύονται σε τομείς και κλάδους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: www.lib.uth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: www.arch.ntua.gr/library.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: www.lib.uom.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΕ ΑΔΕΣΣΗΣ): www.edessalibrary.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:www.lib.uoc.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:www.lib.uoi.gr

Ανώνυμος είπε...

2.5. Αποδοχή δωρεών
2.5.1. Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις:
1. α) Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής του.
2. β) Η αποδοχή της δωρεάς δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος.
2.5.2. Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.
2.5.3. Η διαδικασία αποδοχής - απόρριψης δωρεών ακολουθεί τα εξής τρία στάδια:
1. α) Ο δωρητής απευθύνει επιστολή στην Πρυτανεία, σχετικά με τη δωρεά που προτίθεται να κάνει. Η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του υλικού, το θεματικό του περιεχόμενο και στοιχεία όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, παλαιότητα, καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφής του υλικού.
2. β) Η Πρυτανεία συγκροτεί την επιτροπή του άρθρου 2.5.2, η οποία αξιολογεί τη δωρεά και αν το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει μελέτη και αυτοψία του υλικού. Η επιτροπή εισηγείται σχετικά προς την Πρυτανεία.
3. γ) Η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς ολοκληρώνεται με την υπογραφή εγγράφου εκ μέρους του δωρητή και της Πρυτανείας, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η δωρεά, οι όροι αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της.

ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑexperew

Ανώνυμος είπε...

Α. Ορισμός Ανάπτυξης Συλλογής

Η ανάπτυξη συλλογής σε μία βιβλιοθήκη είναι οι διαδικασίες για την οργάνωση και εμπλουτισμό της συλλογής με διάφορα μέσα, όπως βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές κ.τ.λ.
Οι συλλογές αναπτύσσονται από βιβλιοθηκονόμους και άλλο προσωπικό της βιβλιοθήκης με αγορές ή άλλους τρόπους πρόσκτησης υλικού συνεχώς, βάσει των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης. Εκτός από την πρόσκτηση του υλικού, η ανάπτυξη συλλογής περιλαμβάνει επίσης:

• Την καθιέρωση πολιτικής βάσεις της οποίας επιλέγεται το υλικό.
• Την αντικατάσταση κατεστραμμένων ή χαμένου υλικού.
• Την απόσυρση υλικού που κρίνεται ως μη χρήσιμο στη συλλογή.
• Τον σχεδιασμό νέων συλλογών.
• Την συλλογική λήψη αποφάσεων μαζί με άλλες βιβλιοθήκες ή στα πλαίσια μίας κοινοπραξίας.


Β. Collection Development

The process of planning a useful and balanced collection of library materials over a period of years, based on an angoing assessment of the information needs of the library’s clientele, analysis of usage statisticw, and demographic projectiow, normally constrained by budgetary limitations. Collection development includes the formulation of selection criteria, planning for resource starting and replacement of lost and damaged items, as well as routine selecion and deselection decisions.
Large libraries and library systems may use an approval plan or blanket order plan to develop their collection. In small- and medium- sized libraries, collectio development reponsibilities are normaly shared by all the librarians, based on their interests and subject specializations, usually under the overall guidance of a written collection development policy. Comare with collection managemt.

Ανάπτυξη Συλλογής

Η διαδικασία του σχεδιασμού και του ¨ χτισίματος¨ μιας χρήσιμης και ισορροπημένης συλλογής του υλικού της βιβλιοθήκης εδώ και χιλιάδες χρόνια, βασίζεται σε μία συνεχόμενη εκτίμηση των πληροφοριακών αναγκών των επισκεπτών της βιβλιοθήκης, στην ανάλυση και χρήση στατιστικών και δημογραφικών προγραμμάτων, φυσιολογικά κατασκευασμένων από προϋπολογιστικά όρια. Η ανάπτυξη συλλογής συμπεριλαμβάνει την φόρμουλα κριτηρίων επιλογής, σχεδιασμός για μοίρασμα πηγών, και αντικατάσταση των χαμένων και κατεστραμμένων θεμάτων, τόσο καλά όσο μια επιλογή ρουτίνας και επανεκλεγόμενων αποφάσεων.
Μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό πλάνο ή μια κάλυψη για ανάπτυξη των συλλογών τους. Σε μικρές και μεσαίου μεγέθους βιβλιοθήκες, στην ανάπτυξη συλλογής οι ευθύνες έχουν μοιραστεί κανονικά από όλους τους βιβλιοθηκονόμους, βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους και σε ειδικά θέματα, συνήθως κάτω από την γενική καθοδήγηση αυτού που γράφει την πολιτική της συλλογής.


Α. Collection management

The application of quantitatives techniques, such as statistical and cost-benefit analysis, to the process of collection development, usualy limited to large libraries and library systems. In a more grneral sense, the activity of planning and supervising the growth and preservation of a library’s collections based on an assessment of existing strengths and weaknesses and an estimate of future needs.

Διαχείριση Συλλογής

Η αίτηση για ποσοτικές τόσο στατιστικών και ανάλυση κόστους- οφειλής, για τη διαδικασία ανάπτυξης συλλογής, συνήθως οριοθετούν μεγάλες βιβλιοθήκες και συστήματα βιβλιοθηκών. Σε μια περισσότερη γενικά αίσθηση, η δραστηριότητα σχεδιασμού και η αύξηση επίβλεψης και η διατήρηση της συλλογής των βιβλιοθηκών βασίζεται στην εκτιμήσει της ύπαρξης δυνάμεων και αδυναμιών και υπολογισμό των αναγκών του μέλλοντος.A. Acquisitions

The process of selecting, ordering, and receiving materialw for library or archival collections by purchase, exchange, or gift, which may include budgeting and negotiting with outside agencies, such as publishers, dealers, and rendors, to obtain resourshers to meet the needs of the institution’s clientele, in the most economical and expeditious manner. Also refers to the department within a library responsible for selecting, ordering and receiving new materials and for maintaining accurate records of such transaction usually managed an acquisitions librarian.

Επιλογή υλικού πρόκτησης

Η διαδικασία της επιλογής, παραγγελίας και παραλαβής υλικού για τις βιβλιοθήκες ή συλλογή αρχείων προς αγορά, ανταλλαγή ή δωρεά, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στις διαπραγματεύσεις χωρίς εξωτερική μεσολάβηση, τόσο στους εκδότες, διαπραγματευτές και αγοραστές, που οφείλουν να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών για οικονομικούς και γρήγορους τρόπους. Επίσης αναφέρεται στο τμήμα εντός της ευθύνης της βιβλιοθήκης για την επιλογή, παραγγελίας και παραλαβής καινούριου υλικού και για την διεξαγωγή διατήρησης ακριβών εγγράφων συνήθως διευθύνουν από τις πρόκτησης των βιβλιοθηκονόμων.A. Selection

The process of deciding which materials should be addad to a library collectons. Selection decisions are usually made on the basis of reviews and standard collections development tools by librarians desigrnated as selectors in specific subject areas, based on their interests and fields of specialization. In academic libraries, selection may also be done by members of the teacting faculty in their disciplines. Very large academic and public libraries may use an approval plan or blanket order plan to assist selectors. Library patrons also recommend titles for purchase, especially in libraries that provide a suggestion box. The opposite of deselection.


Επιλογή

Η διαδικασία απόφασης με την οποία πρέπει να προτίθενται το υλικό στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις επιλογής είναι συνήθως κατασκευασμένες πάνω στη βάση των επαναλήψεων και στη σταθερή ανάπτυξη της συλλογής εργαλείων που έχουν καθοριστεί από τους βιβλιοθηκονόμους τόσο σε τομής πάνω σε ένα εξειδικευμένο θέμα, βασισμένες στα ενδιαφέροντα τους και στα πεδία της εξειδίκευσης τους. Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες η επιλογή μπορεί επίσης να γίνει από μέλει με ικανότητα μάθησης σε αυτόν τον επιστημονικό κλάδο. Πολύ μεγάλες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αποδεκτό πλάνο ή κάλυψη κανονισμού σχεδιάζοντας για βοήθειες επιλογές. Τα σχέδια των βιβλιοθηκών επίσης αναφέρονται στους τίτλους για αγορά, ειδικότερες βιβλιοθήκες που παρέχουν κουτί προτάσεων.Πολιτικές επιλογής υλικού σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκη πανεπιστημίου Πειραιώς
Η συλλογή της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς περιέχει περίπου 30.000 τίτλους βιβλίων. Τα βιβλία καλύπτουν τους τομείς ενδιαφέροντος των τμημάτων του πανεπιστημίου, ενώ υπάρχει και μεγάλος αριθμός τίτλων γενικού ενδιαφέροντος.
Οι γενικότερες θεματικές περιοχές που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:
1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
2. Φιλοσοφία και Ψυχολογία
3. Θρησκεία
4. Κοινωνικές Επιστήμες
5. Πολιτική επιστήμη
6. Οικονομία
7. Εργασία
8. Χρήμα-Τράπεζες
9. Βιομηχανία
10. Μακροοικονομία-Μικροοικονομία
11. Δίκαιο
12. Κοινωνικές Υπηρεσίες
13. Εκπαίδευση 14. Εμπόριο-Επικοινωνίες-Μεταφορές
15. Γλώσσα
16. Ναυτιλία
17. Φυσικές Επιστήμες
18. Μαθηματικά
19. Στατιστική
20. Τεχνολογία
21. Γεωργία
22. Οργάνωση και Διοίκηση
23. Λογιστική
24. Τέχνες
25. Λογοτεχνία
26. Γεωγραφία-Ιστορία

Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι Σερρών
Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Σερρών προσπαθεί να έχει μια αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του υλικού της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των μελών της. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών της για την προώθηση της επικοινωνίας της έχει συνδέσει για την συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Πληροφορίες για δωρεές της βιβλιοθήκηςΑ.Π.Θ
Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις:
1. α) Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής του.
2. β) Η αποδοχή της δωρεάς δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος.
Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Ένα σημαντικό μέρος των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης προέρχεται από δωρεές. Η πρώτη, άλλωστε, συλλογή, η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία της δημιουργίας της βιβλιοθήκης, συγκροτήθηκε από δωρεές. Το περιεχόμενο των δωρεών που έχει μέχρι σήμερα δεχτεί η βιβλιοθήκη, είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα και την αποστολή της.
Ο αριθμός των δωρητών είναι μεγάλος και δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση όλων. Αναφέρονται ονομαστικά δωρητές, των οποίων η δωρεά ξεπερνά κατά πολύ τα 100 τεκμήρια και επισημαίνεται ότι μεταξύ των τακτικών δωρητών είναι: η Εθνική Πινακοθήκη, τα κρατικά μουσεία σύγχρονης τέχνης, πολιτιστικοί οργανισμοί τραπεζών, δημοτικές πινακοθήκες, ιδιωτικές πινακοθήκες, πρεσβείες, γκαλερί και καλλιτέχνες.
Πολλοί είναι επίσης οι ιδιώτες που προσφέρουν στη βιβλιοθήκη δικές τους εκδόσεις.
Μέθοδοι απόσυρσης υλικού

Α.Π.Θ
Σκοπός της απόσυρσης είναι η διατήρηση σε ενεργό χρήση του μικρότερου δυνατού αριθμού βιβλίων της κύριας συλλογής, που όμως εξυπηρετεί 95% με 99% των αναγκών των χρηστών. Τα βιβλία που αποσύρονται μεταφέρονται σε συλλογή δευτερεύουσας χρήσης ή σε συλλογή κεντρικής αποθήκευσης. Οι συλλογές αυτές είναι επίσης οργανωμένες με το ίδιο σύστημα που εφαρμόζεται και στην οργάνωση της κύριας συλλογής. Σε ειδικές περιπτώσεις η απόσυρση υλικού μπορεί να καταλήξει σε οριστική απομάκρυνσή του από τη βιβλιοθήκη. Αυτό υλοποιείται μέσα από ειδικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν είτε τη δωρεά του σε άλλο ίδρυμα, οργανισμό κλπ., είτε τη διάθεσή του έναντι συμβολικής τιμής ,είτε και την καταστροφή του (π.χ. φοιτητικές σημειώσεις παρελθόντων ετών, διαφημιστικά έντυπα, κλπ.) Μια πλήρης διαδικασία απόσυρσης πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια. Τα κριτήρια της απόσυρσης θα πρέπει να βασίζονται στην πιθανότητα μη μελλοντικής χρήσης του υλικού. Για κάθε επιμέρους συλλογή θα ορίζεται το διάστημα εκείνο που, αφού το διανύσει χωρίς χρήση κάποιο από το υλικό της, θα αποτελεί το απόλυτο κριτήριο απόσυρσής του. Έτσι, π.χ.:
Όλα τα περιοδικά αποσύρονται μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου από την χρονολογία έκδοσης. Ο χρόνος αυτός θα διαφέρει κατά περίπτωση.
Το πληροφοριακό υλικό μπορεί να ακολουθεί το μοντέλο του 99% με 99.5% της τρέχουσας χρήσης.
Το αρχειακό βιβλιοθηκονομικό υλικό και οι ειδικές συλλογές δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία απόσυρσης.

Αξιολόγηση συλλογής βιβλιοθήκης
Α.Π.Θ
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ χρησιμοποιούνται δείκτες. Οι δείκτες αυτοί προήλθαν από επιλογή των δεικτών της Μονάδας Ολικής Ποιότητας (ΜΟΠΑΒ). Αναλυτική παρουσίαση των Δεικτών Αξιολόγησης γίνεται στο Παράρτημα 3. Όλες οι βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν και να παραδίδουν τα ερωτηματολόγια με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία στη μονάδα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και διαδανεισμού.

Ανταλλαγή Υλικού
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

• Η Βιβλιοθήκη ως δανειζόμενη
Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού μπορούν να έχουν όλοι, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης.
Μέσω του διαδανεισμού η Βιβλιοθήκη παραλαμβάνει μονογραφίες, τεύχη περιοδικών, διδακτορικές διατριβές και φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών, τα οποία δεν ανήκουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να βεβαιώνονται, μέσω του αυτοματοποιημένου καταλόγου της Βιβλιοθήκης, ότι το άρθρο ή το βιβλίο που αναζητούν δεν υπάρχει στην Βιβλιοθήκη.
Υπάρχουν ειδικά έντυπα δελτία αίτησης διαδανεισμού τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να δοθούν στον υπάλληλο του Τμήματος Δανεισμού-Διαδανεισμού. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα online επίδοσης αιτημάτων διαδανεισμού με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ηλεκτρονικού δελτίου.
Ο μέσος χρόνος παραλαβής του υλικού υπολογίζεται σε 10-15 ημέρες για βιβλία και άρθρα που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου και έως 2 ημέρες για άρθρα που αποστέλλονται με fax ή μέσω e-mail. Όταν το υλικό φθάσει στη Βιβλιοθήκη, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το προσωπικό του Τμήματος Δανεισμού-Διαδανεισμού μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Εάν μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του υλικού ο ενδιαφερόμενος δεν έρθει να το παραλάβει, τότε το υλικό επιστρέφεται, ενώ ο ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με τη χρέωση της παραγγελίας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της παραγγελίας τους μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό στήριξης διαδανεισμού ή στο e-mail diadan@uom.gr Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από pam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε .
Οι φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών, δεν επιστρέφονται και παραμένουν στην κατοχή του ενδιαφερόμενου. Για οποιοδήποτε άλλο είδος υλικού ο χρόνος κράτησής του από τον ενδιαφερόμενο είναι 10 ημέρες. Εφόσον όμως ο ενδιαφερόμενος καθυστερήσει να παραλάβει το αφιχθέν υλικό από το Τμήμα Δανεισμού-Διαδανεισμού, ο χρόνος αυτός μειώνεται.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης υλικού εφόσον αυτό ζητείται από το διαθέτη. Κατά την επιστροφή του το δανεισμένο υλικό πρέπει να παραδίδεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Τμήματος Δανεισμού-Διαδανεισμού.Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση του υλικού που έχουν δανειστεί μέσω διαδανεισμού όταν το επιστρέφουν στο Γραφείου Δανεισμού-Διαδανεισμού. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα της εκ των υστέρων χρέωσης ενός χρήστη με το αντίτιμο του προστίμου που τυχόν της επιβληθεί από μέλος δικτύου συνεργασίας ή διαθέτη για φθορά ή καταστροφή του υλικού που ζητήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από το συγκεκριμένο χρήστη.
Διαβάστε όλη την πολιτική διαδανεισμού που αφορά στην Βιβλιοθήκη ως δανειζόμενη.
• Η Βιβλιοθήκη ως προμηθεύτρια
Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο Δανεισμού Διαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.
Εδώ μπορείτε να δείτε το υλικό που δεν δανείζεται.
Η Βιβλιοθήκη δανείζει το υλικό της για διάστημα 28 εργάσιμων ημερών. Ο δανειζόμενος φορέας υποχρεούται να ενημερώνει το Γραφείο Δανεισμού-Διαδανεισμού για την ημερομηνία άφιξης του υλικού.
Οι αιτήσεις δανεισμού διαδανεισμού πρέπει να επιδίδονται στο Γραφείο Δανεισμού-Διαδανεισμού και μόνον, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Παραγγελίες γίνονται δεκτές μέσω τηλεομοιοτύπου (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και τέλος μέσω ΕΡΜΗ (για άρθρα). Για άμεση εξυπηρέτηση, θα πρέπει τα στοιχεία να είναι πλήρη.
Η Βιβλιοθήκη ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν χρεώνει για την παροχή του υλικού της. Έξοδα που επιβαρύνουν τον δανειζόμενο, είναι τα έξοδα αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς (courier) της επιλογής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού από τον δανειζόμενο φορέα επιβάλλεται χρέωση ύψους 0,50 € για κάθε εικοσιτετράωρο. Στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού ο δανειζόμενος φορέας θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει το υλικό είτε να καταβάλει 1,5 φορές την τρέχουσα αξία του.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του υλικού για τοπική χρήση. Ανανέωση δανεισμού επιτρέπεται μόνον αφού το Γραφείο Δανεισμού - Διαδανεισμού έχει ειδοποιηθεί 3 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας και μόνο για μία φορά. Η επιστροφή υλικού πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά την ασφάλειά του, ως προς την φυσική του κατάσταση καθώς και ως προς την αποφυγή απώλειάς του και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες “Interlibrary loan packaging and wrapping guidelines. A.L.A.”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Reitz, Joan (2004) Dictionary for library and information service
www.wikipaideia.com
http://www.lib.uom.gr/content/category/6/79/62/lang,iso8859-7/Ευαγγελία Λιάκου

Ανώνυμος είπε...

Ορισμοί


Η ανάπτυξη συλλογής σε μία βιβλιοθήκη είναι οι διαδικασίες για την οργάνωση και εμπλουτισμό της συλλογής σε διάφορα μέσα, όπως βιβλία , περιοδικά , ηλεκτρονικές πηγές.

Ανάπτυξη συλλογής :αναφέρεται στην επιλογή , στις αποφάσεις για το υλικό που θα περιληφθεί στη συλλογή και στις προκτήσεις υλικού.


Διαχείριση συλλογής : μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή και πρόσκτηση αλλά επεκτείνεται περισσότερο στις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη συστηματική διατήρηση και διαχείριση της υπάρχουσας συλλογής , την κατανομή των χρηματικών πόρων στις διάφορες μορφές πηγών πληροφόρησης , τη διάθεση του υλικού , την απομάκρυνση , την αξιολόγηση και προώθηση της χρήσης της συλλογής. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σήμερα περισσότερο σε σχέση με τον όρο ανάπτυξη συλλογής.

Επιλογή : είναι η διαδικασία στην οποία λαμβάνονται αποφάσεις για το υλικό που θα προστεθεί στη συλλογή μέσα από ένα μεγαλύτερο αριθμό υλικού που εντοπίζεται με βιβλιογραφική αναζήτηση . Στηρίζεται στις γνωστές ανάγκες του κοινού ,σ’ αυτές που μπορούν να διαπιστωθούν ,στις προτεραιότητες της βιβλιοθήκης , καθώς και στο μέγεθος και φύση της υπάρχουσας συλλογής. Για την εργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση πολιτικής επιλογής και η εφαρμογή ορισμένων κριτηρίων.


Προσκτήσεις : είναι η διαδικασία απόκτησης υλικού. Προσκτήσεις υλικού γίνονται κατόπιν αγοράς, ανταλλαγής , αποδοχής δωρεών και υποχρεωτικής κατάθεσης αντιτύπων για ορισμένες βιβλιοθήκες που κατοχυρώνουν το σχετικό δικαίωμα.

Παπαιωαννου Θεοδωρα

joyce ocar είπε...

Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω johnleoloancompany@gmail.com